Đến tháng 05
Tỉnh Lào Cai đã trao đổi

9.271.212
văn bản qua mạng
giữa 1355 đơn vị